Algemene privacyverklaring Catpower vzw

Als Catpower zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door vzw Catpower verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw Catpower.
  • Om de adoptieformulieren te vervolledigen en/of verduidelijken.
  • Voor het versturen van mailings en uitnodigingen.
  • Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer.
  • Rijksregisternummer.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

Vzw Catpower houdt persoonsgegevens bij maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons ook contacteren via de website.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Catpower vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.